Condicions d'ús

TITULARITAT DEL LLOC WEB

El titular d’aquest lloc web és WEDECIDE SCP , societat civil particular amb domicili social al Carrer de la Font nº 3, al municipi de d'Avià - Barcelona, amb CIF J65707515.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC WEB

WEDECIDE ofereix mitjançant el seu lloc web els serveis que al mateix es detallen i que es regiran per les condicions que s’estableixin en funció del servei efectivament contractat. El lloc web de WEDECIDE ha sigut realitzat per a prestar els serveis que al mateix es detallen i facilitar així l’accés per part dels USUARIS a tota la informació sobre les característiques dels mateixos, sobre la pròpia activitat de WEDECIDE SCP i sobre altres informacions complementàries que WEDECIDE SCP inclou directament o mitjançant els corresponents enllaços o links. Existeixen determinats serveis que tenen un període de caducitat que està degudament especificat al propi lloc web.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

PRIMERA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ: Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del web de WEDECIDE per part de les persones que accedeixin al mateix, que en aquest document rep la denominació d’USUARI.
L’accés al lloc web de WEDECIDE implica, per part del USUARI, l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals d’ús i l’obligació de respectar-les.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS: Les condicions d’accés i ús de la present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’hi ofereixen.
L’USUARI està obligat a no utilitzar el lloc web i els serveis oferts a la mateixa per a la realització d’activitats contraries a la llei o en perjudici de tercers. Queden per tant prohibits tots els actes d’ús de la web que vulnerin la legalitat o drets de tercers com: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual ... etc. WEDECIDE SCP posarà en coneixement de l’autoritat competent qualsevol vulneració d’aquestes obligacions per part dels USUARIS, així com també la realització mitjançant el lloc web de qualsevol tipus d’activitat il·lícita.
L’USUARI s’obliga a no realitzar accions que puguin produir a la web o mitjançant la mateixa qualsevol tipus de perjudici als sistemes de WEDECIDE SCP. 
L’USUARI s’obliga a no realitzar sense la corresponent autorització l’enviament de missatges de forma massiva ("spamming").
L’USUARI s’obliga a no enviar grans missatges amb la fi de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").
En relació a qualsevol servei de la web, l’USUARI s’abstindrà d’escollir com a nom o denominació, qualsevol paraula que pogués implicar un dany als drets o a la imatge de WEDECIDE SCP o de tercers.
L’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions generals d’ús implica també l’acceptació expressa de rebre les comunicacions i els butlletins informatius i de notícies de WEDECIDE. Aquesta acceptació podrà revocar-se en qualsevol moment enviant la corresponent comunicació a WEDECIDE SCP o al correu info@wedecide.cat o des de l’opció habilitada a tal efecte dins de l’àrea CONTACTAR.

TERCERA.- CONTINGUTS: Els continguts incorporats a aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per:
3.1.- La pròpia entitat WEDECIDE SCP utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que WEDECIDE SCP únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
3.2.- Els USUARIS, mitjançant col·laboracions o introducció voluntària de continguts, sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempta WEDECIDE SCP de tota responsabilitat. 
3.3.- Persones físiques i jurídiques alienes a WEDECIDE SCP, bé mitjançant col·laboracions que s’insereixen directament a la present web, bé mitjançant enllaços o links, sent aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament exempta WEDECIDE SCP de tota responsabilitat.
3.4 Com a titular d'un compte WeDecide, podrà enviar Contingut. L'USUARI entén que amb independència que aquest Contingut sigui publicat, WeDecide no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte a Contingut, excepte en la modalitat de Cide Secret.
3.5. L'USUARI seguirà sent el titular dels drets relatius al seu Contingut, si bé haurà d'atorgar uns drets de llicència limitats a favor de WeDecide i altres usuaris dels Serveis. Aquests drets es descriuen en l'epígraf 3.12 d'aquests termes i condicions (Drets que L'USUARI atorga sota llicència).
3.6 L'USUARI reconeix i accepta ser l'únic responsable del seu Contingut i de les conseqüències de la seva publicació. WeDecide no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, excloent expressament tota responsabilitat relativa al Contingut.
3.7 L'USUARI manifesta i garanteix que és titular (i que ho continuarà sent mentre utilitzi els Serveis) de totes llicències i tots els drets, consentiments i permisos que es necessiten per permetre a WeDecide utilitzar el seu contingut als efectes de la prestació del servei i per qualsevol altre fi d'acord amb la forma prevista en el Servei i en els presents Termes i Condicions.
3.8 L'USUARI s'obliga a no publicar o carregar cap Contingut que contingui material la possessió del qual sigui il · legal per L'USUARI al seu país de residència, o la utilització o possessió del qual sigui il · legal per WeDecide en relació amb la prestació dels serveis.
3.9 L'USUARI s'obliga a que el Contingut que l'USUARI proporciona al Servei no contindrà material subjecte a drets de propietat intel · lectual de tercers o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (incloent drets d'exclusivitat o publicitat), llevat que el titular legal d'aquests drets li hagi atorgat una llicència o autorització formal, o està legalment autoritzat de qualsevol altra manera, per publicar el material en qüestió i per atorgar a WeDecide la llicència indicada a l'epígraf 3.12 següent.
3.10 En tenir coneixement de qualsevol incompliment d' aquests Termes i Condicions, WeDecide es reserva el dret (si bé no estarà obligada) a decidir si el Contingut compleix amb els requisits de contingut estipulats en els presents Termes i Condicions, i podrà eliminar aquest Contingut i / o cancel · lar l'accés de qualsevol usuari per carregar Contingut que infringeixi els presents Termes i Condicions en qualsevol moment, sense necessitat de preavís i la seva elecció exclusiva.
3.11 Així mateix, l'USUARI reconeix i entén que en utilitzar els Serveis, pot estar exposat a Contingut objectivament imprecís, ofensiu, indecent o qüestionable per l'USUARI. En virtut d'aquest document, l'USUARI renuncia a exercitar qualsevol dret o acció legal o en equitat que pugui correspondre contra WeDecide pel que fa a qualsevol contingut.
3.12. Drets que l'USUARI atorga sota llicència:
3.12 .1 En carregar o publicar Contingut a WeDecide, l'USUARI estarà atorgant:
a) a favor de WeDecide, una llicència mundial, no exclusiva, exempta de royalties i transferible (amb dret de sub-llicència) per utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquest Contingut en relació amb la prestació de els Serveis i amb el funcionament del Servei i de l'activitat de WeDecide, incloent sense limitació, a efectes de promoció i redistribució de la totalitat o d'una part del Servei (i de les seves obres derivades) en qualsevol format i a través de qualsevol canal de comunicació;
b) a favor de cada usuari del Servei, una llicència mundial, no exclusiva i exempta de royalties per accedir al seu contingut a través del Servei, i per utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquest Contingut en la mesura del permès per la funcionalitat del Servei i d'acord amb els presents Termes i Condicions.
3.12 .2 Les anteriors llicències atorgades per l'USUARI respecte als Vídeos, imatges i altres continguts d'Usuari quedaran cancel · lades quan l'USUARI elimini o esborri els seus Vídeos, imatges i altres continguts d'Usuari del Lloc Web. Les anteriors llicències atorgades per l'USUARI respecte als comentaris d'usuari són de caràcter perpetu i irrevocable, sense perjudici dels seus drets de propietat, la titularitat correspondrà a l'USUARI en tot moment d'acord amb el que estipula el epígraf 3.5 anterior.

QUARTA.- INSCRIPCIÓ: La utilització de la web de WEDECIDE SCP no comporta l’obligatorietat d’inscripció del USUARI, aquesta tan sols serà necessària per a usar o contractar determinats serveis o sol·licitar determinades informacions mitjançant la introducció de determinades dades a un formulari d’alta que, en cas de contractació efectiva determinarà les condicions particulars del servei contractat que estaran unides a unes condicions generales de contractació. Malgrat això, per a rebre determinades informacions sí serà obligatòria la referida inscripció mitjançant la introducció de determinades dades en un formulari d’alta. A més a més, l’USUARI també podrà inscriure’s de forma voluntària.

CINQUENA.- CLAUS D’ACCÉS: L’USUARI enregistrat es compromet a realitzar un ús diligent de les claus d’accés sent responsable de la seguretat i confidencialitat de les mateixes i tenint l’obligació i l’exclusiva responsabilitat de guardar-les i custodiar-les a lloc segur amb la finalitat d’impedir l' accés a tercers no autoritzats. L’USUARI es compromet a més a més a comunicar a WEDECIDE SCP, el més aviat possible, la pèrdua, robatori o qualsevol altra incidència que es derivi o pugui derivar en un risc per a la confidencialitat de les dades per ell aportades .

SISENA.- GARANTIA: En cap cas WEDECIDE SCP garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni l’adequació dels serveis oferts a la pàgina web a les expectatives del USUARI, tampoc garanteix la falta de rendiment dels serveis.
En cap cas WEDECIDE SCP garanteix contra el mal ús que realitzin els USUARIS del servei. 
L’USUARI no tindrà cap dret a reclamar indemnització o compensació de cap tipus per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis. No obstant això, WEDECIDE SCP s’obliga a comunicar a l’USUARI, sempre que sigui previsible amb l’antelació necessària, qualsevol interrupció del servei que tingui com a causa l’actualització o millora dels serveis o el seu manteniment. WEDECIDE SCP podrà interrompre en qualsevol moment l' accés de l’USUARI al lloc web i als seus serveis, aquesta interrupció pot ser temporal o definitiva, i també pot englobar a la totalitat de la web o només a part dels serveis, tot això sense avís previ ni dret a cap indemnització, si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generales.
WEDECIDE SCP en cap cas serà responsable de:
a) Les fallides de qualsevol tipus que poguessin produir-se a les comunicacions, així com l’eliminació de dades o les transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
b) De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar a el lloc web.
c) De la licitud o bona finalitat de les operacions o negocis jurídics que l’USUARI realitzi amb altres USUARIS que tinguin el seus continguts eventualment allotjats o inclosos al lloc web de WEDECIDE.

SETENA.- SEGURETAT.- WEDECIDE SCP utilitza la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) per a garantir la seguretat de totes les transaccions. D’aquesta forma, les dades són directament encriptades i transmeses al servidors sota aquest protocol segur. Prova d'això és que tots els subdominis del web són https en lloc de http, i s'hi pot veure el símbol de connexió segura, habitualment un candau.
WEDECIDE SCP utilitza els servidors de Amazon Web Services (AWS). En aquest sentit, AWS compleix amb els standards de seguretat més alts existents en l'actualitat. Podeu saber més sobre els sistemes de seguretat del web a aws.amazon.com/security

VUITENA.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DRETS D’AUTOR I MARCA. WEDECIDE és una marca enregistrada a nom de WEDECIDE SCP, que inclouen tant els noms com els logotips. WEDECIDE SCP té reservats tots els drets sobre aquestes marques, i és per això que queda prohibida la utilització de les mateixes per qualsevol mitjà sense el consentiment exprés de WEDECIDE SCP. 
Tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial del lloc web www.wedecide.cat, així com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web, pertanyen a WEDECIDE SCP, i es troben plenament protegits pels drets d’autor. Queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits sense el consentiment exprés de WEDECIDE SCP.
En cap cas, l’accés als serveis del lloc web WEDECIDE suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial de dits drets, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits continguts sense la prèvia i expressa autorització de WEDECIDE SCP o del tercer titular dels drets afectats.

NOVENA.- JURISDICCIÓ i LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generales es regeixen per la legislació espanyola. Tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals es resoldrà en primera instància mitjançant arbitratge d’un o més àrbitres al marc de la Cort Espanyola d’arbitratge, de conformitat amb el seu reglament i Estatut, a la que s’encomana l’administració de l’arbitratge i la designació del àrbitre o del tribunal arbitral. Les parts fan constar el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. Subsidiàriament per al cas de que la via no arribi a solucionar definitivament el conflicte seran competents per a la seva resolució els Jutjats i Tribunals de Berga o, en el seu cas, Barcelona, renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

DESENA.- VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS GENERALS: En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte les voluntats de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.
WEDECIDE SCP podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos a no ser amb el reconeixement exprés per part de WEDECIDE SCP.
WEDECIDE SCP podrà modificar en qualsevol moment els termes de les presents Condicions Generals, publicant a la pàgina web la versió actualitzada de les mateixes, sense necessitat de qualsevol altre notificació als USUARIS.

ONZENA.- NOTIFICACIONS: Qualsevol notificació podrà ser dirigida a WEDECIDE SCP per qualsevol dels mitjans de contacte que figuren al peu d’aquest document i a la secció “Contactar”del mateix web.

·················································································
WEDECIDE SCP
C/ de la Font nº 3
08610 - Avià - Barcelona 
A/e: info@wedecide.cat
Web: http://www.wedecide.cat