Avís legal

Condicions generals d´ús del lloc web www.wedecide.cat

Wedecide (en endavant El Propietari) amb domicili a Avià posa a disposició al seu lloc web determinats continguts amb caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusiva l’ús del lloc web www.wedecide.cat per part dels USUARIS que hi accedeixen. Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI al lloc web wedecide.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web wedecide.cat implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen a través del mateix per la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. La utilització del lloc web wedecide.cat no comporta l’obligatorietat de la inscripció de l’USUARI. Les condicions generals per l’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel•lectual, etc.

Expressament Wedecide prohibeix els següents:

1.1.1. Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Wedecide o a tercers.

1.1.2. Realitzar sense l’oportuna autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercials directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius no sol•licitats (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”)

1.2. Wedecide podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula 5)

SEGONA – CONTINGUTS

Els contiguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. Wedecide utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Wedecide únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. Els USUARIS, a través de col•laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directament o indirecta a través d’enllaços o “links” essent ells els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempt EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L’USUARI que introdueixi qualsevol contingut al lloc web del PROPIETARI manifesta l’absoluta legalitat i autoria, o tenir els drets necessaris sobre l’autoria, i expressament assumeix tota la responsabilitat que es pogués derivar d’aquests continguts. L’USUARI també es fa responsable de les opinions introduïdes als xats, fòrums, espais de comentaris i altres seccions posades a la seva disposició del lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions expressades a aquests fòrums o espais, i podrà retirar o impedir l’accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de Jutjats i Tribunals els fets que puguin ser constitutius d’algun tipus d’acte ilícit penal o civil.

2.3. Wedecide es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que apareixin a wedecide.cat. A més, a través del lloc web del PROPIETARI es poden posar a disposició dels usuaris serveis gratuïts o de pagament oferts per tercers aliens, i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA - RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Els errors i incidències que es poguéssin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de cualquier tipus de dany que els USUARIS o tercers poguéssin ocasionar al lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduides per tercers al lloc web, ja sigui directament o bé a través d’enllaços o “links”. Així mateix, Marc Serra i Jové co•llaborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències quan en tingui coneixement fidedigne de que els danys constitueixen algun tipus d’activitat il•lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins que s’asseguri l’efectiva responsabilitat dels danys que es poguéssin produir.

QUARTA- DRETS D’AUTOR I MARCA

Wedecide informa que el lloc web wedecide.cat, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web estan plenament protegits pel dret d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels mencionats elements protegits llevat de consentiment exprés del Propietari. Wedecide utilitza fonts externes per l’elaboració de determinats continguts en determinades ocasions i també pot establir “links” o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant-ne sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol•licitar en qualsevol moment l’eliminació de les mencionades referències.

CINQUENA – JURSIDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, renunciant l’USUARI a qualssevol altres que li poguessin correspondre.

SISENA

En cas de que qualsevol clàusula del present document fós declarada nul•la, la resta es mantindran vigents i s’intrepretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Wedecide podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferides en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, llevat que existeixi reconeixement exprés per part de Wedecide.